Nové stránky: hradisko.skauting.cz

Pravidla

 

Hřiště

Nejvhodnější je travnatá, volná a rovná plocha. Na ní vyznačený čtverec o straně cca. 15m. Pátá, odpalovací meta leží vně tohoto čtverce a kruh pro zastavování hry je asi v jedné třetině hřiště. Podrobně a profesionálně je hřiště zpracováno zde: www.ctverka.webnode.cz/sowulo/pravidla/hriste

Výzbroj

Míč - hrajeme nejlépe s tenisovým míčem či s míčem obdobné velikosti z gumy.

Pálka - ctverka.webnode.cz/sowulo/pravidla/palka

Vybavení hráče - obvyklé pro hry na hřišti či v přírodě.

Hráči

Družstvo má zpravidla nejméně 6 hráčů, nejvíce 12. Jedno družstvo hraje v poli (polaři - "šedí"), druhé na pálce (pálkaři - "barevní"). „Pořadí“ určí los, popřípadě domluva. Družstvo, které je v poli si určí jednoho ze spoluhráčů, který má za úkol pohybovat se co nejblíže kruhu pro zastavení hry ("žlutý hráč"). Ostatní hráči jsou pak rozmístěni v poli (nepřekračují spojnice met 1,4 a 2 - zelené úsečky) tak, aby jejich postavení bylo co nejvýhodnější s ohledem na předpokládaný dopad míčků a jejich chycení.

Družstvo na pálce stojí v řadě v dostatečné vzdálenosti za čarou odpalu tak, aby nemohlo dojít k jejich případnému poranění v situaci, že by pálkaři vyklouzla pálka při odpalu z ruky. Pálkaři si stanoví pořadí v jakém budou míček odpalovat. Toto pořadí se po celou dobu směny nemění.

Průběh hry

Hrajeme na čas, nejlépe 10 minut a na dohodnutý počet směn. Po uplynutí stanoveného času na jednu směnu si družstva vymění své postavení (pálkaři x polaři). Vítězem se stává družstvo, které při odehraném počtu směn dosáhne nejvyššího počtu bodů. Pokud družstva získají stejný počet bodů, nastupuje pravidlo zkrácené směny - 2 min. Zde pak může rozhodnout nejen dosažený počet bodů, ale i počet hráčů v poli. V případě že i pak není rozhodnuto, o vítězi rozhoduje los.

Body v jedné směně získává pouze družstvo pálkařů a to v případě, proběhne-li pálkař čtvrtou metou. Bodu může dosáhnout při jednom odpalu i více hráčů.

Nebezpečně odhozená pálka se trestá "autem".

Činnost hráčů na pálce

Hráče, který je na pálce, odpálí míček po vlastním nadhozu vrchním , bočním či spodním odpalem, tak, aby míček dopadl do výseče mezi 2., 1. a 4. metou (zelená). Po odpalu pálkař okamžitě odloží pálku a běží po obvodu hřiště (vně met), tak dlouho, než jej zastaví hráč z družstva polařů, který zvoláním slova „Stop“ staví hru. Pokud nedosáhne mety č.4, není mu přiznán bod. Pokud se nachází při stavění hry mezi metami, musí se vrátit na poslední metu, kterou před „stavěním“ proběhl.

Dosáhne-li bodu pro své družstvo, staví se nakonec řady. Do hry se zapojuje opět až na něj přijde řada dle stanoveného pořadí.

Další hráč může odpalovat, až tehdy jsou-li všichni hráči, kteří se v době „stavění“ hry nacházeli mezi metami na metách, na které se měli vrátit!

Hráč na pálce má 3 pokusy na odpal. Pokud se mu ani potřetí nepodaří míček odpálit, jde na první metu (tzv. „Meta zdarma“). Pokud odpálený míček chytí některý z hráčů v poli ještě před dopadem na zem, je hráč, který odpaloval „Out“, staví se na konec řady. Ostatní hráči v poli (při obou těchto situacích) zůstávají  na metách, na kterých se předtím nacházeli.

Hráči, kteří jsou již na metách, po odpalu svého spoluhráče postupují na další mety, až do doby než se hráč v kruhu „staví“ hru.

Na jedné metě může být součastně libovolný počet hráčů. Nedosáhne-li ani jeden z pálkařů bod, všichni jsou v poli a nemá tedy kdo odpalovat, dochází k „Vynucenému postupu“. Pálkař, který je nejblíže ke 4 metě, přechází na pálku. Bod se však družstvu nezapočítává.

Podaří-li se pálkaři odpálit míček tak daleko, že jej polaři nestačí dopravit hráči, který staví hru a pálkař, který jej odpaloval, dosáhne bodu (tzv. „Home run“), může běžet ještě jedno další kolo. Za každý svůj průběh čtvrtou metou získá vždy 2 body.

Činnost hráčů v poli

Hráči v poli se snaží zachytit míček po odpalu a co nejrychleji jej dopravit hráči, který staví hru. Hráč, který staví hru, vstoupí oběma nohama s míčkem v ruce do kruhu, zvedne paži a zvoláním „Stop“ staví hru.

Rozhodčí

Hlavní rozhodčí - sleduje hru, řeší sporné situace.

Rozhodčí na 4.metě - zapisuje pálkařům dosažené body, měří čas.

Fotografie použita dle Creative Commons broo_am  © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode